Papperslös är inte rättslös


Sverige har – precis som andra länder – reglerad invandring. Den som får nej på sin ansökan förväntas lämna landet. Men att vistas här utan papper är inte detsamma som att vara sakna alla rättigheter.

Jämfört med andra europeiska länder har Sverige unikt hårda bestämmelser när det gäller papperslösas möjlighet till nödvändig vård. Dagens Nyheter har skrivit klokt om saken på ledarsidan. Situationen skiljer sig åt i olika landsting, något som SVT Rapport flera gånger uppmärksammat, och Folkpartiet driver på för att akut och annan omedelbar nödvändig vård ska ges till den som vistas här i landet.  

I dag skriver Folkpartiets landstingsråd i Stockholm Birgitta Rydberg och LUF Storstockholms ordförande Christoffer Fagerberg om saken på DN Debatt:

”Att Sverige i dag placerar sig i botten tillsammans med Österrike i rankningen av vilka länder som är bäst på vård till papperslösa är ett enormt underbetyg för oss och det visar hur dåligt den svenska självbilden ibland stämmer överens med verkligheten. Det är ett fattigdomsbevis att vi inte kan ge denna ganska lilla grupp människor del av vår högkvalitativa vård. […] Att olika landsting gör som Stockholm och tar egna beslut är bra och något vi uppmuntrar, men leder till stora skillnader för papperslösa mellan olika delar av Sverige. Det är både rättsosäkert och inhumant och i längden ohållbart.”

Andra bloggar på samma ämne: Mark Klamberg, Andreas Froby, Unga Folkpartiet, Kristina Palmgren, Adam Cwejman.

Annonser

14 kommentarer

Filed under Stockholmsregionen, Svensk politik

14 responses to “Papperslös är inte rättslös

 1. Pingback: Om papperslösas situation « Christoffer Fagerberg

 2. Pingback: Sanningen om samhället – 2010-08-12 FM

 3. MartinA

  Om vi nu verkligen har unikt hårda regler så kanske det beror på att vi har fler illegala migranter än andra länder? Därför att ni politiker misslyckas med att se till så att fattade myndighetsbeslut genomdrivs? Inkompetens.

  Vidare är jag inte övertygad om att våra regler är ”unikt hårda”. Enda källa jag har är medlem i en organisation som ljuger vanemässigt, särskilt i valtider. Och som innehåller många sverigehatande fanatiker.

  • Martin: Jag vet inte om Röda korset, Svenska barnläkarföreningen, Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet räknas som Sverigehatande fanatiker. Själv gör jag det inte. Jämförelsen mellan Sverige och andra länder torde basera sig på en studie utförd av den internationella samarbetsorganisationen Picum, vars allmänna inriktning i varje fall inte är mer extremistisk än att både EU och stiftelser som Barrow Cadbury Trust ger stöd. Såvitt jag vet har deras studie inte heller ifrågasatts i sak: den handlar i första hand om på vilka ekonomiska och andra villkor som papperslösa erbjuds vård i olika europeiska länder. Österrike och Sverige placerar sig då i en ytterposition genom att begära full betalning av vuxna patienter för all vård, även akutvård.

   Sverige har knappast fler personer som vistas i landet utan tillstånd jämfört med andra länder i Europa. Man brukar skatta antalet till mellan 10 000 och 20 000 personer. Då ska man också komma ihåg att den summan inkluderar barn under 18 år, vilka redan i dag har rätt till subventionerad nödvändig vård oavsett om de får vistas i landet eller ej.

 4. I ett rättssamhälle ska lagar gälla lika för alla och effekterna vara förutsägbara för de som lagen omfattar. Hur skapar man en rättvis lag för vård av personer som inte finns i systemet?
  1)Vilken sjukvård ska ingå?
  All läkemedelsbehandling utan begränsningar? Vem avgör begränsningarna?
  Höftledsplastik?
  Starroperation?
  Transplantationskirurgi?
  Benmärgstransplantation samt fortsatt läkemedelsbehandling vid t ex leukemi?
  Bypasskirurgi?
  2)Ska tandvård ingå?
  3)Ska en maxkostnad för vård eller max antal månaders vård gälla?
  4)Hur länge ska man ha levt i Sverige för att kvalificera sig?
  5)Vilken dokumentation/vilka bevis ska krävas när man hävdar att man vistats i Sverige?
  6)Hos vilken myndighet överklagar man nekad vård? Betalar staten juridiskt biträde?
  6)Hur ska journalanteckningar förvaras/uppdateras när det inte finns personnummer? Utan personnummer riskerar patienterna att viktig info tappas bort eller blandas ihop.
  7)Hur förhindrar man att systemet utnyttjas? Vi har nyligen sett att systemet med personliga assistenter missbrukats på ett närmast skandalöst sätt?
  Rent mänskligt ser jag potentiella totalhaverier med ett sånt system. Tänk er när en illegal invandrare under ett par år fått behandling i Sverige sen utvisas? Kanske personen inte har råd med behandlingen hemma, som situationen med t ex en libanesisk flicka i Örebro. Då kommer just denna situation att åberopas som grund för PUT – och vi har raskt två parallella system för invandring: det vanliga via Migrationsverket och det ”illegala” via vårdapparaten.
  Och vad hindrar att det uppstår big business som följd av en ”illegal-lag”. Sjuka skeppas till Sverige för behandling i ”illegalna” systemet. Vi har redan idag flyktingsmugglare som tar 100.000 – 150.000 för enkel resa. Vi har bolag som sätts upp bara för att utnyttja systemet med personliga assistenter. Nu vill Folkpartiet med flera öppna plånboken ännu mer. Tänk då på att det finns mycket folk med mycket ovanliga sjukdomar som har mycket dyra behandlingar:
  Den monoklonala antikroppen Soliris (eculizumab) behandlar en ovanlig sjukdom, PNH, där immunförsvaret förstör röda blodkroppar. En genomsnittlig behandling kostar 409 500 dollar per år. Elaprase (idursulfas) kostar i snitt 375 000 dollar per år. Elrapas ges till patienter med Hunters sjukdom som beror på brist av olika enzymer. Ytterligare två läkemedel ostar över 350 000 dollar per år. Naglazyme (galsulfas) mot en metabol sjukdom och Cinryze (c1-esterashämmare) mot enzymbristsjukdomen HAE.
  Allvarligt alltså…..Sjukvård till illegala invandrare? Omöjligt. Naivt. Korkat. Ett helpopulistiskt förslag från orealistiska snällister.

  • Blogo: Vilken sjukvård som ska ingå är ganska enkelt att avgränsa. Det finns redan i dag en lagstiftning om vilken subventionerad vård som ska erbjudas asylsökande, och det är akutvård och annan sjukvård som inte kan anstå, samt mödravård och förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och vård enligt smittskyddslagen.

   Det finns också en hel del förarbeten och tillämpningsföreskrifter som utvecklar hur detta ska användas i praktiken. Vad som räknas som ”vård som inte kan anstå” handlar alltså om situationer där även en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. I bedömningen av om en behandling kan anstå eller ej ingår att den ska vara motiverad med hänsyn till att det är ovisst om utlänningen kommer att få stanna i Sverige. Ett erbjudande om behandlingsinsatser eller hjälpmedel ska således stå i rimlig proportion till det förhållandet att utlänningens vistelse i Sverige är att anse som tillfällig.

   Med andra ord, din bild av att svensk sjukvård skulle översköljas av kraftigt vårdbehövande patienter bara för att papperslösa skulle inkluderas i samma regelverk som i dag gäller för asylsökande (för det är ju detta jag skriver om) har inte något med verkligheten att göra. I grunden är det inte heller någon ekonomisk fråga. I Skåne beräknas merkostnaden ligga på 1 miljon kronor per år, alltså knappt 1 krona per invånare.

   I många enskilda fall blir det i praktiken en besparing att ge subventionerad vård, eftersom patienterna då vågar komma till sjukvården medan behandlingen fortfarande är relativt enkel. Väntar de däremot tills läget förvärras och de tvingas söka sig akut till sjukvården blir behandlingen mycket dyrare, och även om sjukvården formellt sett kan fakturera patienterna hela kostnaden blir det i slutänden oftast hos skattebetalarna som kostnaden ändå hamnar eftersom det handlar om fattiga patienter utan förmåga att betala fullt pris för t.ex. en akutoperation.

   Med andra ord, varken ekonomiskt eller humanitärt är det särskilt klokt att försöka använda sig av tillgången till nödvändig sjukvård som migrationspolitiskt instrument. Och det är inte heller särskilt effektivt.

   • Det var ju inte svar på någon fråga jag skrev, utan bara ett avfärdande typ ”lugn lille vän, det blir bra”.

    Svara på frågorna istället.

 5. MartinA

  Som sagt, vid det här laget är FPares ord vind. Skyll inte på mig, skyll på de lögnare som kom före dig.

 6. Blogo: Jag fortsätter gärna diskussionen med dig, men det blir faktiskt lite svårt om det är så att du väljer att inte läsa det jag skriver. Det är ju synd att upptäcka att hela det svar jag skrev som genmäle på ditt förra inlägg tydligen blev ett icke-svar i dina ögon. Men sådana tillkortakommanden får man leva med.

  En gång till alltså:

  1. Som jag tydligt angav i mitt förra svar finns det redan en lagstiftning som reglerar vård till asylsökande (lagen [2008:344] om hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl.). I denna lag anges landstingens åtagande för vuxna till att avse vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning. Mitt och andras förslag handlar om att denna lag också borde kunna tillämpas på papperslösa.

  Med ”vård som inte kan anstå” avses enligt propositionstexten (prop. 2007/08:105 s. 38) vård och behandling av ”sjukdomar och skador i de fall där även en måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten […]. I bedömningen av om behandlingen kan anstå ingår att den ska vara motiverad med hänsyn till att det är ovisst om utlänningen kommer att få stanna i Sverige. Ett erbjudande om behandlingsinsatser eller hjälpmedel ska således stå i rimlig proportion till det förhållandet att utlänningens vistelse i Sverige […] är att anse som tillfällig.”

  Med andra ord, när du frågar vilken sjukvård som i så fall skulle omfattas blir svaret akutvård (något som för övrigt också anges i hälso- och sjukvårdslagen) och annan vård där även ett måttligt dröjsmål skulle få allvarliga följder. Och då ska ”måttligt dröjsmål” i grunden tolkas ganska snävt.

  Nu kommer du möjligen att bli upprörd för att jag inte kommer tillbaka med Vi i femman-svar av typen ”på frågan höftledsoperation svarar jag ja och på frågan bypasskirurgi svarar jag vet inte”. Men att jag inte svarar så beror på att det inte vore rätt att göra det. Poängen är att det politiker ska göra är att fastslå de övergripande principer och prioriteringar som ska vara vägledande för sjukvården – men sedan överlämna till läkarprofessionen att avgöra vilken sjukvård som inte kan anstå för en viss patient och vilken vård som mycket väl kan få anstå för samma patient.

  Och uppenbarligen fungerar dagens regelverk bra för asylsökande patienter, utan att detta lett till en galopperande anstormning av sjuklingar till det svenska sjukvårdssystemet.

  På ett par av dina delfrågor under svar 1 blir dock mina egna svar lätta att ge. Du frågar om all läkemedelsbehandling ska ingå, och med tanke på mitt resonemang (både här och tidigare) blir svaret nej. På svaret om vem som avgör avgränsningarna blir svaret att svensk lag sätter upp de ramar inom vilka läkarprofessionen sedan gör sin bedömning. Samma principer som f.ö. gäller för svensk sjukvård i allmänhet.

  2. Ja, med samma avgränsningar som i fråga 1, dvs. akutvård och annan vård som inte kan anstå.

  3. En intressant hypotes: En patient tilldelas ett visst antal vårdpoäng (kronor, dagar) och kastas sedan ut från sjukhuset oavsett tillstånd och oavsett om behandlingen är färdig eller inte. Mitt svar är nej. Däremot – ursäkta att jag blir tjatig, men eftersom du tydligen inte tyckte att jag svarade på frågan i förra inlägget får jag framhålla detta med visst eftertryck – innehåller lagen en vägledande anvisning om att sjukvården vid bedömningen av om vården inte kan anstå också ska väga in att det är ovisst om personen kommer att stanna i Sverige någon längre tid.

  4. Lagstiftningen innehåller inte någon sådan tidsgräns i dag, så personligen har jag svårt att se poängen med den.

  Men frågan är i sig rimlig att ställa. Skulle subventionerad vård till papperslösa betyda kraftigt ökade vårdkostnader och många fler vårddygn är detta förstås viktigt att väga in vid ställningstagandet.

  Vad säger då gjorda undersökningar? Enligt den studie som gjorts över vårdkostnaden för papperslösa i region Skåne var den faktiska kostnaden för akutvård och annan vård som inte kan anstå totalt 1 200 777 kronor på ett år (siffrorna avser 2007; jag har inte diarienumret till hands, men ärendet föredrogs i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd den 18/6 2008). Detta avser alltså all vård sammantaget i både primärvård och sjukhusvård.

  Antalet vårddygn totalt var 68 stycken i den somatiska sjukhusvården och 80 stycken i den psykiatriska slutenvården. Detta är alltså totalsumman för alla patienter. Detta ska jämföras med att den somatiska sjukhusvården i Skåne totalt omfattade 954 015 vårddygn och den psykiatriska slutenvården hade 202 561 vårddygn (siffrorna avser 2009). De papperslösas vårddygn motsvarar alltså ungefär 0,007 procent av den somatiska sjukhusvården och 0,04 procent av den psykiatriska slutenvården.

  5. Eftersom jag själv inte jobbar i vården kan jag på rak arm inte svara exakt. I undertexten till din fråga tycker jag mig se en oro för eller antydan om att papperslösa från andra länder skulle söka sig till Sverige för tillfälliga besök, enbart i syfte att begagna sig av möjligheten till subventionerad vård.

  Är då ett sådant scenario troligt? Faktum är att vi kan undersöka saken i verkligheten, genom att de flesta länder i Europa har generösare vårdregler för papperslösa än vad Sverige har, och mig veterligt finns det varken studier eller ens rykten om att någon sådan besöksström i dag skulle gå till dessa länder. Likaså finns det landsting i Sverige som redan nu, på egen bekostnad, erbjuder vård till papperslösa utan att dessa har klagat på att papperslösa från andra delar av Sverige söker sig dit.

  6 (fråga 1): Om en patient är missnöjd med vården får det väl hanteras på samma sätt oavsett om patienten har uppehållstillstånd i Sverige eller ej. Juridiskt biträde har jag aldrig hört talas om att någon skulle få för att klaga på svensk sjukvård.

  6 (fråga 2): Det är inte alls ovanligt att patienter söker sig anonymt till sjukvården. När det exempelvis gäller hivtestning finns väl upparbetade system för att skilja patienter åt utan att bokföra deras personnummer. I Skåne (du får ursäkta att jag hela tiden återkommer dit, men i just denna fråga är jag mest påläst på situationen) har regionfullmäktige 2008 antagit en policy för sjukvård till personer som fått avslag på sin asylansökan. I de praktiska tillämpningarna till denna policy finns två system för registreringskoder, ett för barn och ett för vuxna.

  7: Alla system har tyvärr svagheter. När det gäller sjukvården har vi en stark konsensus i Sverige om att den ska vara tillgänglig. Detta kan tyvärr leda till överutnyttjande, till exempel i form av att folk sitter i timtal på akuten trots att de mycket väl hade kunnat få hjälp via vårdupplysningen, eller i form av att hypokondriker eller ensamma människor söker sig till vården i onödan.

  Men bortsett från sådana generella risker på grund av våra mänskliga svagheter: finns det några reella erfarenheter från andra länder, eller från de delar av Sverige där vård till papperslösa erbjuds på samma villkor som till asylsökande, som talar för att risken för utnyttjande i just denna grupp skulle vara överhängande? Jag tolkar ditt svar som att du blev irriterad och tyckte att jag bara viftade bort din oro, men jag måste få ställa motfrågan: Vilka erfarenheter talar för att detta skulle vara ett stort problem? Titta på verkligheten! Återigen – Skåne erbjuder sjukvård åt papperslösa och det visar sig vara näst intill felräkningspengar det handlar om. Och inte minst – ingen har rätt att kräva att få sjukvård bara för att man vill ha det. Det finns en läkare som fattar beslut på professionella grunder, och som ska hålla sig till svensk lag.

  Du inleder ditt första svar genom att framhålla att det i ett rättssamhälle behöver finnas lagstiftning som ger förutsägbara effekter för den som lagen omfattar. En sympatisk hållning.

  Jag menar, uppenbarligen i motsats till dig, att detta uppnås bättre genom en lagreglering av vilken subventionerad sjukvård som ska ges till papperslösa. Den motsvarande lag som finns för asylsökande har varit bra för att få enhetlighet och bättre tillämpning för den gruppen patienter – och med den grundhållning som du ger uttryck för hoppas jag att du tycker att det är bra. På samma sätt anser jag att det finns alla skäl för att godtycket och osäkerheten skulle minska med en lagreglering också för denna patientgrupp, som finns i Sverige i större eller mindre antal vare sig vi vill det eller inte.

  Avslutningsvis: Det finns förstås en hel del praktiska och juridiska frågor som behöver klaras ut, som vid all lagstiftning. Därför sitter det också en statlig utredning och jobbar med frågan sedan januari 2010 (den ska vara klar i maj 2011; du hittar direktiven på http://www.regeringen.se/sb/d/12635/a/138667). När jag här ovan svarar att jag inte har svar på exakt vad jag tycker i någon viss detaljfråga du ställer, så kanske du kommer att hitta djupare resonemang i utredningens förslag.

  Nu har jag gjort mitt allra bästa för att bemöta dina frågor och svara på dina resonemang. Hittills har du själv inte gjort något för att bemöta mig i sak annat än att strössla uttryck som ”omöjligt”, ”naivt” och ”korkat”. Men nu har du chansen. Bollen är din!

 7. Först, tack för att du tagit tid att fundera – och skriva om detta.
  Jag har mycket denna vecka, men borde kunna läsa ordentligt, fundera och skriva svar om några dagar. Vid en hastig genomläsning låter en del av det du skriver förnuftigt. Låt mig få återkomma om ett par dagar.

 8. Nu har jag läst dina synpunkter, och jag får nog framhålla dig som en av de vassaste knivarna i FPs låda. Du tänker innan du skriver till skillnad från många av dina kollegor. Och du har rätt i att jag blev irriterad och tyckte att du bara viftade bort din oro. Men sen fick jag ju ett genomtänkt svar. Jag kan sen säga att jag även uppskattar att du tar dig an debatten och inte bara avvisar argumenten med sedvanliga invektiv som ”rasist”, ”främlingsfientlig” mm mfl.

  Så till saken:

  F1. Som jag tolkar det du skriver skulle ditt förslag om att erbjuda vård till illegala immigranter innebära att man i stort sett överlämnar ”till läkarprofessionen att avgöra vilken sjukvård som inte kan anstå för en viss patient och vilken vård som mycket väl kan få anstå för samma patient.”

  Jag kan inte se annat än att ”illegala” skulle få i princip samma vård som svenskar, PUT-innehavare och asylsökande.

  Läkare och sjuksköterskor har i de flesta fall valt yrket för att hjälpa och bota. Det kommer de att försöka göra och de kommer att gå långt för att undvika den konflikt det innebär att neka någon vård. Kamrattrycket skulle dessutom att bli starkt för att ge folk vård utöver det som eventuell lagstiftning medger. Jag ser faran dels i hur många som sjukskrevs på luddiga grunder trots att förnuft talar mot en stor del av de sjukskrivningar som gjorts, samt i att personal tar på sig att släppa ut patienter som ska hämtas av polis för utvisning. Snällt kan man tycka, men helt i strid mot andan i demokratiskt fattade lagar. Jag är trots det du skriver helt övertygad om att vårdbesluten av illegala INTE ska överlämnas till sjukvårdpersonal. De behöver enkla regler: personummer ger vård, EU-medlemskap ger vård och privat sjukförsäkring ger vård – inget annat.

  På min fråga 3 (Ska en maxkostnad för vård eller max antal månaders vård gälla?) svarar du nej. Du tycks då vara helt för att understödja permanentandet av personers illegala vistelse i landet. Ges sjuka vård blir de kvar. Det kan verka hjärtlöst, men alternativet är helt fri invandring. Och jag är mycket starkt emot det, för tro det eller ej tror jag en hel del på att vi ska undvika för stora klyftor mellan olika grupper som bor i samhället. Ett trasproletariat skulle kunna skapa enorma problem i form av utanförskap.

  4)På min fråga 4 (Hur länge ska man ha levt i Sverige för att kvalificera sig?) hänvisar du till ”lagstiftningen” igen. Det skulle då alltså vara OK för tillfälliga gäster att kräva sjukvård från dag ett. Men du skriver även ”Skulle subventionerad vård till papperslösa betyda kraftigt ökade vårdkostnader och många fler vårddygn är detta förstås viktigt att väga in vid ställningstagandet.”

  Du frågar så : finns det några reella erfarenheter från andra länder, eller från de delar av Sverige där vård till papperslösa erbjuds på samma villkor som till asylsökande, som talar för att risken för utnyttjande i just denna grupp skulle vara överhängande?

  Det är väl om något en sak som (kanske) kommer fram i en utredning. Det är mycket begärt att jag skulle sitta inne med sådan detaljkunskap.
  Men vi kan ta ett par exempel (även om jag är motståndare till anekdotiska evidens): Merit Wager skriver om fallet. http://meritwager.wordpress.com/2010/08/14/en-migga-om-sjukdomsinvandring/ En somalier ansökte asyl. Han hade inga asylskäl, men han var i skriande behov av en levertransplantation. Han berättade själv att han först åkt till England men där ville man inte ge honom asyl trots leverskadan (den var inget asylskäl).
  När mannen kom till Sverige var han akut sjuk och fick uppehållstillstånd här, en levertransplantation som kostade två miljoner kronor och eftervård som skulle kosta ungefär en halv miljon kronor per år, om han överlevde. Och han överlevde.
  Ett exempel till: http://www.hbl.fi/text/inrikes/2010/8/12/w50612.php
  En kurdisk flykting har sytt ihop sin mun med fyra stygn för att protestera mot att han inte får asyl i Finland, skriver Pohjolan Sanomat. 32-åriga Arkan Mohamed lider av obotlig leukemi. Han kom till Finland för ett och ett halvt år sedan av politiska orsaker samt för att få vård. I april fick han avslag på sin asylansökan. Mohamed säger till Pohjolan Sanomat att han inte har råd att betala för sjukhusvården här utan uppehållstillstånd.
  – En nödvändig operation skulle kosta 50 000 euro, säger Mohamed.

  Jag är övertygad om att vi med vård till illegalt invandrade kommer att se fler såna fall. Många fler. Folk ute i världen är inte dumma. Och information om såna här saker sprids snabbt i flyktingvärlden. Det ser man i förändringar av flyktingströmmarna efter förändringar i länders migrationslagstiftning. Och många i Sverige är väldigt naiva när det gäller folk som vill utnyttja en förmån. Vem trodde när man stiftade lagar om personlig assistans för behövande att folk skulle simulera handikapp och lura staten på pengar. Nu vet vi hur det gick i Halland, eller hur? Och Försäkringskassan undersöker säkert om det finns liknande fall.

  Och vem hade trott att en flyktingsmugglarverksamhet skulle byggas upp som tar folk från Afghanistan, Irak, eller Afrika till bl a Sverige med svenska pass som sedan återanvänds. Bara för att Sverige har generösa asylvillkor, generösa villkor för familjeåterförening och inte ställer krav på identitet. Vem hade trott att det snälla greppet att ha en generös invandringspolitik skulle kosta samhället kanske 40 miljarder per år?

  Den dag vi ger sjukvård åt folk som saknar rätt att vara här kommer dagens flyktingsmugglare att börja annonsera efter nya kunder. För 200.000 får du en ny höft, för 500.000 en ny njure etc. Jag är övertygad om att det blir så. Därför menar jag att vi inte kan ge dem lillfingret…

 9. MartinA

  Se istället till att stiftade lagar efterlevs och att utvisade människor utvisas. Det är ditt ansvar som politiker. Att ni i er flathet låter en massa illegala migranter drälla omkring är ju hela anledningen till att ni vill slösa bort mina skattepengar på folk som inte bidragit ett jota själva.

 10. Jag har gjort ett par inlägg när frågan om papperslösas rätt till vård när frågan kommit upp på landstingsfullmäktige. Enligt vad jag har hört fungerar detta relativt väl i Stockholm.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s